Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 489/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-03-27

Sygn. akt I C 489/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2014r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : S.S.O. Grażyna Lipianin

Protokolant : Ilona Pasternak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014r. na rozprawie sprawy

z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K.

przeciwko Z. W. i K. W.

o zapłatę

I.  zasądza na rzecz powoda Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. od pozwanych Z. W. i K. W. solidarnie:

a)  kwotę 88.159,20zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego od 13 stycznia 2014r. do dnia zapłaty,

b)  kwotę 26.502,33zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwa złote trzydzieści trzy grosze),

c)  kwotę 285zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych);

II.  oddala powództwo o zapłatę kwoty kredytu 4.534,08zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote osiem groszy);

III.  zasądza na rzecz powoda solidarnie od pozwanych kwotę 4.954 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 489/13

UZASADNIENIE

W pozwie z 15 listopada 2012r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwani Z. W. i K. W. winni zapłacić solidarnie powodowi kwotę 106.881,74 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od 14 listopada 2012r. do dnia zapłaty od kwoty 92.693,28zł wraz z kosztami sądowymi.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z 21 listopada 2012r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał pozwanym zapłacić solidarnie powodowi w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty kwotę 106.881,74zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od 14 listopada 2012r. do dnia zapłaty od kwoty 92.693,28zł oraz kwotę 1.337 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozwani reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty. Zaskarżyli nakaz zapłaty w całości, wnosili o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowieniem z 10 kwietnia 2013r. stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości. Przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Lublinie.

Pozwani podnosili, że dokonali zapłaty kwoty kredytu 38.688,20zł. Podczas zawierania umowy zostali wprowadzeni w błąd, ponieważ pracownik Banku obiecał, że po trzech miesiącach Bank obniży raty o 50%, tj. z kwoty 2.156,60zl miesięcznie do kwoty 1.078,30zł miesięcznie. Podnosili, że nie uchylają się od zapłaty i od dnia wniesienia pozwu do 11 listopada 2013r. wpłacili 10.200zł, łącznie spłacili 48.888,20zł. Powód jest winien zaistniałej sytuacji. Błędnie ocenił zdolność kredytową pozwanych, którzy przy dochodach 1.900zł i 1.300zł nie byli w stanie spłacać rat miesięcznych zgodnie z umową (pismo k. 7).

Na rozprawie 3 grudnia 2013r. pozwani zgłaszali gotowość spłaty zadłużenia w kwocie 56.000zł po 1.200zł miesięcznie (protokół rozprawy k.106).

W piśmie z 5 grudnia 2013r. pełnomocnik powoda wnosił o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości stawki minimalnej (pismo k. 108-109).

Pozwany nie wyraził zgody na rozłożenie dochodzonej należności na raty w trybie art. 320 kpc (pismo k. 119).

Na rozprawie 20 marca 2014r. pozwani przyznali, że Bank prawidłowo zaliczył dokonane przez nich wpłaty. Nie kwestionowali przedstawionej w wyciągu z ksiąg Banku kwoty, uznawali żądanie, ale przy płatności w ratach miesięcznych po 1400zł (protokół rozprawy k. 131-131v).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Pozwani Z. W. i K. W. 24 sierpnia 2010r. zawarli z powodowym Bankiem umowę kredytu gotówkowego przeznaczonego na spłatę innych kredytów nr (...). Bank udzielił kredytu w wysokości 107.943,73zł (umowa kredytu k. 32-34v).

9 sierpnia 2012r. powód wezwał pozwanego K. W. do zapłaty całości zadłużenia, łącznie kwoty 104.708,07zł (wezwanie k. 37).

W dacie 13 listopada 2012r. pozwani posiadali wymagalne zadłużenie w wysokości 106.881,74zl z tytułu zaciągniętego kredytu – umowa (...) z 24 sierpnia 2010r. Na kwotę składała się:

1)  niespłacona pożyczka w wysokości - 92.693,28zł,

2)  odsetki umowne w kwocie - 6.765,92zł za okres od 2 kwietnia 2012r. do 30 lipca 2012r.,

3)  odsetki karne w kwocie - 7.137,54zł za okres od 1 października 2010r. do dnia wystawienia wyciągu,

4)  opłaty - 285zł (wyciąg z ksiąg Banku k. 31).

Pozwani początkowo spłacali kredyt zgodnie z umową (około roku czasu). Później spłacali mniejsze kwoty.

Pozwany zachorował na chorobę nowotworową (karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 127, wynik badania histopatologicznego k. 128-129). Wymagał leczenia, co wiązało się z wydatkami.

Z pozwanymi mieszka córka i wnuk, który jest na piątym rokiem studiów. Córka pozwanych straciła pracę i razem z synem pozostają na utrzymaniu pozwanych. Pozwany ma 1.930zł emerytury, pozwana 1.300zł. Zajmują mieszkanie zakładowe, płacą 700zl czynszu. Pobrane kredyty, które następnie zostały skonsolidowane przeznaczyli na pomoc dorosłym dzieciom. Ich syn był wówczas bezrobotny, miał długi.

Pozwani do 20 listopada 2013r.dokonali spłaty rat zadłużenia w kwocie 19.784,53zł, z tytułu odsetek 31.203,67zł, łącznie spłacili 50.988,20zł (zestawienie wpłat do umowy k. 121). Za okres od 21 listopada 2012r. z należności głównej spłacili kwotę 4.534,08zł (objętą żądaniem pozwu).

W dacie 12 stycznia 2014r. wymagalne zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu – umowa (...) z 24 sierpnia 2010r. wynosiło 114.946,53zł, w tym:

1)  niespłacony kredyt – 88.159,20zł

2)  odsetki karne w kwocie – 26.502,33zł za okres od 1 października 2010r. do dnia wystawienia wyciągu,

3)  opłaty - 285zł (wyciąg z ksiąg Banku k. 120).

Od 13 stycznia 2014r. Bankowi przysługują odsetki karne od zadłużenia przeterminowanego od kwoty niespłaconego kredytu 88.159,20zł (niekwestionowany wyciąg z ksiąg Banku k. 120).

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów.

Dokumenty dołączone do akt sprawy nie budziły wątpliwości Sądu, co do formy, w jakiej zostały sporządzone, a ich treść nie była kwestionowana przez strony. Zostały sporządzone przez powołane do tego organy i instytucje w zakresie ich kompetencji. Wyciąg z ksiąg Banku z 12 stycznia 2014r. nie był przez pozwanych kwestionowany.

Sąd zważył, co następuje:

Strony łączyła umowa kredytowa, która jest umową dwustronną. Strony złożyły zgodne oświadczenia woli. Ułożyły stosunek prawny według swego uznania. Powód zrealizował swoje zobowiązania z umowy. Początkowo pozwani spłacali raty miesięczne zgodnie z umową.

Powód udzielając kredytu nie naruszył zasad art. 69 i 70 Prawa bankowego – ustawa z 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. 2012.1376).

Pozwani nie wykazali, by zawierając umowę byli w błędzie (art. 84kc). Nie uchylili się od skutków prawnych swego oświadczenia. Nie wykazali by podpisali umowę na skutek podstępu (art. 86 kc) bądź by umowa była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 kc). Korzystna dla kredytobiorców ocena zdolności kredytowej nie powoduje nieważności umowy o kredyt.

Pozwani nie udowodnili podnoszonych zarzutów, a ciężar dowodu w tym zakresie na nich spoczywał zgodnie z art. 6 kc.

Umowa jest ważna i wiążące są jej postanowienia co do zasad spłaty kredytu.

Pozwani po dacie wystawienia wyciągu z ksiąg banku 13 listopada 2012r. dokonali spłaty należności głównej w kwocie 4.534,08zł. Nie kwestionowali kwot uwzględnionych w wyciągu (art. 95 1a Prawa bankowego) i rozliczenia wpłat (wykaz k. 121).

Z dochodzonej pozwem kwoty należności głównej 92.693,28zł do zapłaty na datę zamknięcia rozprawy pozostawała kwota 88.159,20zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od 13 stycznia 2014r. Pozostały niespłacone odsetki karne w kwocie 26.502,33zł za okres od 1 października 2010r. do 12 stycznia 2014r. i opłata 285zł (niekwestionowany wyciąg z ksiąg Banku k. 120).

Zasądzono z tytułu należności głównej kwotę 88.159,20zł z odsetkami umownymi od 13 stycznia 2014r. do dnia zapłaty. Oddalono żądanie zapłaty kwoty 4.534,08 zł należności głównej, która to kwota została spłacona i powód w tam zakresie nie cofnął żądania.

Pozwani podpisując umowę winni liczyć się z koniecznością comiesięcznych wysokich rat. Sąd nie znalazł podstaw do rozłożenia należności na raty na zasadzie art. 320 kpc, gdyż jest to uzasadnione jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Pozwani zadłużyli się pomagając finansowo pełnoletnim dzieciom i ponoszą konsekwencje swych decyzji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania uzasadnia treść art. 98 k.p.c.

Powód z żądania zgłoszonego w pozwie otrzymał 96% (oddalono powództwo o zapłatę kwoty 4.534,08zł z kwoty 106.881,74zł. Jednakże w zakresie oddalenia powództwa pozwanych również należy uznać za przegrywających proces, gdyż kwoty były wpłacane przez nich już po wniesieniu pozwu. Powód poniósł koszty procesu łącznie w kwocie 4.954zł (opłata od pozwu 1.337zł, wynagrodzenie pełnomocnika 3.600zł i opłata od pełnomocnictwa 17zł). Zasądzeniu solidarnie od pozwanych podlega całość kosztów procesu poniesionych przez powoda.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pomorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Lipianin
Data wytworzenia informacji: