Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 480/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2013-11-27

Sygn. akt I C 480/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Lublinie w składzie:

Przewodniczący: SSO Robert Hałabis

Protokolant: prot. sądowy Olga Kuna - Kowalczyk

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. na rozprawie

sprawy z powództwa L. Ł.

przeciwko (...) Agencji (...) w L.

o zapłatę

postanawia:

odrzucić pozew.

I C 480/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 8 maja 2013 r. (data stempla pocztowego na kopercie nadawczej – k. 179) powód L. Ł. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Agencji (...) w L. kwoty 227.479,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 marca 2012 r. do dnia zapłaty (pozew – k. 2-6).

Odpis pozwu wraz z załącznikami oraz zawiadomieniem o terminie wyznaczonej na dzień 27 listopada 2013 r. rozprawy został wysłany na adres wskazanej w pozwie jako strona pozwana (...) Agencji (...) w L.. Korespondencja została Sądowi zwrócona przez pocztę z adnotacją: „zwrot – awizowano, nie podjęto w terminie” i pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (koperta – k. 190).

Na rozprawie w dniu 27 listopada 2013 r. stawił się powód wraz z pełnomocnikiem w osobie adwokata.

W imieniu pozwanego nikt się nie stawił, zaś pełnomocnik powoda oświadczył, że popiera powództwo zgodnie z pozwem i wniósł o wydanie wyroku zaocznego (protokół rozprawy – k. 191).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Warunkiem możności pozywania w procesie cywilnym i bycia pozwanym jest posiadanie przez stronę zdolności sądowej, która ogólnie rzecz ujmując jest właściwością podmiotu, dzięki której może on być stroną lub uczestnikiem postępowania sądowego w sprawach cywilnych. W myśl art. 64 § 1 k.p.c., każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). Dodatkowo zgodnie z art. 64 § 1 1 k.p.c., zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Skutkiem natomiast braku zdolności sądowej – zgodnie z przepisem art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. – jest to, że sąd odrzuci pozew, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Według zaś art. 199 § 2 k.p.c., z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i nie działania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.

Przepis art. 65 § 1 k.p.c. stanowi, że zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 1 1 k.p.c. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności procesowych przez organy uprawnione do działania w ich imieniu (art. 67 § 1 k.p.c.), natomiast okoliczności uzasadniające odrzucenie pozwu Sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202 k.p.c.).

Odnosząc powyższe kwestie do okoliczności niniejszej sprawy należy przede wszystkim zauważyć, że (...) Agencja (...)w L.jest wojewódzką jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Agencja ta została utworzona na mocy uchwały Nr (...) Sejmiku Województwa L.z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia (...) Agencji (...)w L., której załącznikiem jest statut tej jednostki (dane publiczne dostępne w Internecie).

Ze statutu tego wynika, że (...) Agencja (...) w L. podmiotowości samoistnej oraz samodzielności nie posiada, jest bowiem jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i działa przede wszystkim na jego podstawie, a także w oparciu o Statut Województwa L. oraz przepisy stosownych ustaw (ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.; ustawy z dnia 26 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.; ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Żadna ze wskazanych powyżej regulacji nie przyznaje pozwanej (...) Agencji (...) w L. osobowości prawnej, jak również nie istnieje żaden inny przepis szczególny, który Agencji taką osobowość by przyznawał.

Dlatego w takich okolicznościach roszczenie powoda zgłoszone w pozwie nie mogło zostać skutecznie skierowane przeciwko pozwanemu określonemu w pozwie ((...) Agencji (...)w L.), przeciwko któremu roszczenie na rozprawie profesjonalny pełnomocnik powoda popierał, gdyż zdolność sądowa po stronie pozwanej w zakresie tego rodzaju roszczeń (dotyczących przyznawania pomocowych środków publicznych podmiotom spełniającym kryteria I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L.na lata 2007-2013) – przysługuje Województwu L., które posiada osobowość prawną na mocy przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

Co więcej, wskazany brak zdolności sądowej występujący po stronie pozwanej jest brakiem nieusuwalnym, który nie mógł być usunięty ani uzupełniony w trybie przewidzianym w art. 70 § 1 k.p.c., dlatego Sąd Okręgowy obowiązany był odrzucić pozew na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pomorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Hałabis
Data wytworzenia informacji: